Ljudi

Pokretačka snaga koja stoji iza uspjeha tvrtke su njezini zaposlenici.

ECCOS inženjering zapošljava sedamdeset djelatnika od čega su polovica inženjera elektrotehnike. Energični i propulzivni, kroz rad su stekli značajna iskustva u projektiranju, izvođenju i održavanju kompleksnih projekata. Usavršavanjem kroz stručne seminare i obrazovanjem na različite druge načine, zaposlenici se kontinuirano upoznaju sa suvremenim tehnologijama i trendovima tehnološkog razvoja. Na taj način spremni su ponuditi najmodernija svjetska rješenja na područjima tehničke zaštite i automatizacije u industriji i zgradarstvu, ili tehnički razrađenim savjetom pomoći u odlučivanju pri nabavi, izvođenju ili održavanju.

ECCOS inženjering ulaganjem u zaposlenike osigurava vlastitu budućnost, ali i visoku razinu zadovoljstva svojih klijenata.

Misija

Unaprijediti razvoj zajednice u segmentima sigurnosti, automatizacije i ekonomičnog upravljanja resursima u industriji i zgradarstvu provođenjem tehnološki naprednih projekata baziranih na integraciji različitih sustava u cjelovita i ekonomična rješenja.

Vizija

Postati vodeći sistem integrator na projektima sustava tehničke zaštite i automatizacije u regiji jugoistočne Europe i šire

Politika SCC sustava upravljanja

ECCOS inženjering se obavezuje štititi okoliš, sigurnost i zdravlje ljudi na svim lokacijama na kojima provodi svoje aktivnosti, primjereno prirodi, opsegu i utjecaju na okoliš, sigurnost i zdravlje ljudi.

Svjesni važnosti zaštite okoliša, zaštite zdravlja i sigurnosti obavezujemo se provoditi politiku zaštite okoliša, zaštite zdravlja i sigurnosti koja uključuje:

•    Odgovorno ponašanje u zaštiti okoliša, kako bi sačuvali čisti okoliš za buduće generacije i spriječili ekološke i fizičke štete u okolišu
•    Sprječavanje nesreća, ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i svih ostalih rizika za zdravlje povezanih uz redovne poslovne djelatnosti
•    Udovoljavanje važećim zahtjevima zakona, ugovora i drugih zahtjeva, te postavljanje strožih internih normativa i zahtjeva kada je to potrebno
•    Stalno poboljšavanje sustava upravljanja zaštitom okoliša, zaštitom zdravlja i sigurnosti

Izgrađeni sustav upravljanja zaštitom okoliša, zaštitom zdravlja i sigurnosti održavati ćemo uz pomoć ovlaštene, međunarodno priznate i neutralne certifikacijske ustanove.

Uprava poduzeća u cijelosti podržava politiku i ciljeve zaštite okoliša, zaštite zdravlja i sigurnosti.

Dužnost je svakog djelatnika tvrtke i svih ostalih koji rade za i u ime tvrtke  da primjenjuju postupke koji se odnose na sustav upravljanja zaštitom okoliša, zaštitom zdravlja i sigurnošću u ECCOS inženjering.

Politika zaštite zdravlja, sigurnosti i zaštite okoliša

 

U ECCOS inženjeringu opredijelili smo se za implementaciju integriranog sustava upravljanja kvalitetom, zaštitom zdravlja, sigurnosti i zaštitom okoliša koji se zasniva na načelima i zahtjevima normi ISO 9001, OHSAS 18001 i ISO 14001.

 

Svjesni smo činjenice da je upravljanje zaštitom zdravlja, upravljanje sigurnosti i zaštitom okoliša važan segment sveobuhvatnog upravljanja organizacijom, pa zato želimo postići i održati maksimalno moguću razinu zaštite života i zdravlja naših djelatnika i svih osoba koje su po bilo kojoj osnovi uključene u radne procese ECCOS Inženjeringa, kao i maksimalno moguću razinu zaštite radnog i životnog okoliša.

 

Politika sustava upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti temelji se na zakonskim i pod-zakonskim propisima Republike Hrvatske iz područja zaštite na radu, zaštite od požara i tjelesno-tehničke zaštite. Uprava postavlja zdravlje i sigurnost radnika kao najvažniji cilj u svom radu. Za rad na siguran način i očuvanje sigurnosti i zdravlja Uprava osigurava sve resurse.

 

Politika sustava upravljanja zaštitom okoliša zasniva se na poštivanju zakona, pravilnika i uredbi iz područja zaštite okoliša s ciljem da se osigura što kvalitetnije prepoznavanje i upravljanje aspektima okoliša te potpuno gospodarenje otpadom.

Uprava uvodi stalna poboljšanja u upravljanju zaštitom okoliša kako bi ECCOS inženjering bio prihvatljiv partner za sve zainteresirane strane.

 

ECCOS inženjering se opredjeljuje da će ostvarenjem navedenih politika i primjenom normi OHSAS 18001 i ISO 14001:

  • u svojoj djelatnosti udovoljavati zakonskim i ostalim obvezujućim propisima
  • motivirati djelatnike kao našu najveću vrijednost – zadovoljan djelatnik jednako je važan kao i zadovoljan kupac
  • davati prednost sigurnim radnim postupcima i kolektivnoj zaštiti, osiguravati uvjete za obavljanje poslova i radnih zadataka na siguran način
  • održavati stečeni ugled praćenjem suvremenih tehnologija uz stalnu edukaciju djelatnika s ciljem stalnog poboljšanja zaštite pri radu, zaštite zdravlja, sigurnosti i zaštite okoliša
  • svim radnicima osigurati adekvatnu zdravstvenu zaštitu
  • odgovorno provoditi mjere zaštite okoliša
  • smanjivati sve vrste tehnološkog i komunalnog otpada i njegovo adekvatno zbrinjavanje
  • stalno preispitivati efikasnost i efektivnost sustava upravljanja zaštitom zdravlja, sigurnosti i zaštitom okoliša s ciljem kontinuiranog poboljšanja zaštite i očuvanja okoliša, a u skladu s principima društvene odgovornosti i održivog razvoja.

 

Obveza svih zaposlenika je upoznati zahtjeve oba sustava, održavati dogovorenu razinu upravljanja i dobre dokumentacijske prakse, a svojim djelovanjem i nastojanjem trajno pridonositi unapređivanju i poboljšavanju zaštite zdravlja, sigurnosti i zaštite okoliša u ECCOS inženjeringu.

Politika kvalitete

ECCOS inženjering uvođenjem norme ISO 9001:2008 orijentira se prema stalnom rastu kvalitete kroz pružanje cjelovitih rješenja na područjima tehničke zaštite, elektroinženjeringa, parkirališnih sustava, energetske učinkovitosti, automatizacije u industriji i zgradarstvu i razvoju softverskih rješenja . Da bi se postigli zadani ciljevi važno je osigurati ljudske potencijale, sredstva za rad, infrastrukturu i laku dostupnost informacija te dokumentirati pravila odvijanja svih procesa.

 

Osnovnu zadaću usmjerenost na zadovoljstvo kupca, postižemo ujednačenom kvalitetom usluge i proizvoda u svim fazama interakcije s kupcem (sagledavanje potreba kupca, osmišljavanje rješenja, ponuda, projektiranje, implementacija, obučavanje za rad, primopredaja, održavanja i rekonstrukcije).

Poštenje i korektnost su imperativi u odnosima među zaposlenicima, kupcima i dobavljačima. Od dobavljača i podizvođača tražimo nivo kvalitete proizvoda i usluge identičan ili viši od kvalitete našega te u skladu sa specifikacijama zahtijevanim od strane kupca. Kroz korektne i definirane odnose u poslovanju ostvarujemo partnerski odnos sa dobavljačima i kooperantima u cilju ostvarenja zajedničkog interesa. 

 

Kvalitetno upravljanje ljudskim potencijalima uprava ECCOS inženjeringa stavila je kao jedan od svojih prioritetnih zadataka, znajući da zadovoljan radnik radi za dobrobit i napredovanje tvrtke.  

Zadovoljstvo radnika postižemo održavanjem zdrave radne okoline, njegom dobrih međuljudskih odnosa, kontinuiranom edukacijom zaposlenih, mogućnošću napredovanja, jasnom podjelom radnih zadataka.

 

Temeljni ciljevi kvalitete trebaju biti trajno poboljšavanje usluga i proizvoda na veće zadovoljstvo korisnika naših usluga i kontinuirano usavršavanje uz primjenu najsuvremenijih tehnologija u svrhu što kvalitetnije realizacije projekta.

Svi radnici ECCOS inženjeringa obvezni su u svakodnevnom radu primjenjivati dokumentaciju sustava upravljanja kvalitetom.