Razvoj programskih rješenja

ICMS

Ako želite saznati
više o programu ICMS
preuzmite dokument u PDF-u

ICMS  (Internal Corrosion Monitoring System) – sustav praćenja unutrašnje korozije cjevovoda

U naftnoj i plinskoj industriji zaštita od korozije je jedan od najvažnijih čimbenika izgradnje cjevovoda radi ekonomičnog poslovanja i zaštite okoliša. Trasa cjevovoda prolazi kroz različite vrste zemljišta, u kojima stupanj vlažnosti tla varira, a glavnim problemom smatra se upravo korozija, koja je u više od 50 % slučajeva uzrok kvarova, dok sama industrijska grana troši nekoliko milijardi dolara godišnje na njihovo sprječavanje i popravke.

Jedinica za online kontinuirano mjerenje korozije SKID razvijena je u suradnji s američkom tvrtkom EnhanceCo. Jedinica služi stalnom nadziranju tekućina i plinova u cjevovodima u stvarnim uvjetima rada, ne ometajući pritom punjenje, protočnost ili rad cjevovoda. Ovaj se sustav koristi za ocjenjivanje postupaka za praćenje korozije i bakteriološku kontrolu, za prikupljanje uzoraka bez generiranja opasnog otpada, za online analizu programa tretiranja kemikalijama, za prikupljanje podataka koji zadovoljavaju regulatorne zahtjeve praćenja te za procjenu rizičnosti cjevovoda i nadzor integriteta cjevovoda.

Sustav se može instalirati na novim ili postojećim kopnenim ili offshore cjevovodima, a dostupni su trajni i prenosivi sustavi te sustavi postavljeni na prikolici.

Sustav se koristi sljedećim tehnikama praćenja korozije:

 • Gubitak mase (“kuponi”)
 • Mjerenje električnog otpora
 • Mjerenje linearne polarizacije
 • Sustav nadziranja sesilnih bakterija
 • Sustav praćenja pH vrijednosti
 • Mjerenje hidrogena
 • Galvanska mjerenja
 • Sustavi za uzorkovanje plinova i tekućine
 • Nadzor onečišćenja uljima
 • Sustavi lokalnog ili daljinskog prikupljanja podataka korištenjem aplikacije SCADA

 

Specifikacije konstrukcije

Jedinica SKID konstruirana je sukladno pravilima o tlačnoj opremi (direktiva 2014/58/EU), direktivi ATEX o opremi i zaštitnim sustavima namijenjenima uporabi  u potencijalno eksplozivnim atmosferama (direktiva 2014/34/EU) te direktivama za ispunjavanje uvjeta za nošenje oznake CE koja dokazuje da je  proizvod ocijenjen i da ispunjava sve zahtjeve EU-a u području sigurnosti, zdravlja i okoliša. Jedinica nosi identifikacijsku oznaku CE2464, čime je zadovoljen osnovni preduvjet za plasman jedinice na tržište Europske unije.

Direktive EU-a za CE su:

 • Direktiva o sigurnosti strojeva – 2006/42/EC
 • Direktiva o niskonaponskoj električnoj opremi – 2014/35/EU
 • Direktiva o elektromagnetskoj kompatibilnosti – 2014/30/EU
 • Direktiva o osobnoj zaštitnoj opremi – 89/686/EEZ [od 1. travnja 2018. zamijenjena Uredbom o osobnoj zaštitnoj opremi (Uredba (EU) 2016/425)]
 • Direktiva o mjernim instrumentima – 2004/22/EC
 • Direktiva o emisiji buke u okoliš uzrokovane opremom za uporabu na otvorenom – 2000/14/EC
 • Uredba (EZ) br. 1907/2006 o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije